فراخوان جشنواره بین المللی خوارزمی

برای اطلاع از گرايش‌ها و شرايط شركت در اين جشنواره به پايگاه اطلاع رساني www.khwarizmi.ir مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام الكترونيكي در سامانه جامع جشنواره‌هاي خوارزمي- جشنواره بين المللي خوارزمي اقدام کنند.